imagine încărcător

Cum plătesc?

Plata se poate efectua cu cardul, on-line, prin introducerea datelor de card in campurile adecvate, urmate de o confirmare a platii sau prin modalitatea de plata tip ramburs, la curier, in momentul in care coletul ajunge la dumneavoastra.

Livrare

Transportul se va efectua prin Livrare standard efectuată de DPD România. Termenul de livrare este de 2-5 zile lucrătoare, în funcție de disponibilitatea operatorului de transport. Taxa de transport este de 21 lei pentru zonele acoperite de raza de lucru a operatorului, iar pentru aria necuprinsă se va calcula o taxă la momentul plasării comenzii.

Garanție

Art. 1

Cu excepția situațiilor în care părțile convin în prealabil ca riscul producerii evicțiunii să fie suportat de către cumpărător, NOTLEX, în calitate de vânzător, se obligă să îl garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii totale ori parțiale. Exonerarea vânzătorului menționată anterior nu va produce efecte în ipoteza în care cauza evicțiunii era cunoscută de către acesta la momentul încheierii contractului ori se datorează unui fapt personal efectuat ulterior încheierii contractului.

Art. 2

Obligația vânzătorului este valabilă numai dacă terțul evingător își întemeiază pretențiile pe un drept născut anterior încheierii contractului între NOTLEX, în calitate de vânzător, și cumpărător.

Art. 3

Cumpărătorul este în drept să solicite rezoluțiunea contractului numai în ipoteza evicțiunii totale ori a aceleia parțiale îndeajuns de însemnată încât, dacă ar fi cunoscut evicțiunea, el nu ar mai fi încheiat contractul.

Art. 4

Dispozițiile normative în vigoare privitoare la restituirea prestațiilor se aplică în mod corespunzător și cu privire la garanția contra evicțiunii.

Art. 5

În ceea ce privește viciile aparente ale bunului, cumpărătorul are îndatorirea de a înștiința vânzătorul de îndată cu privire la incidența acestora, sub sancțiunea decăderii. ”De îndată”, în sensul prezentei, se referă la momentul imediat ulterior predării de către transportator.

Art. 6

În ceea ce privește viciile ascunse ale bunului, vânzătorul datorează garanție pe o perioadă de 18 luni, calculată de la momentul încheierii contractului. Cu toate acestea, cumpărătorul are îndatorirea de a aduce la cunoștință vânzătorului incidența oricărui viciu ascuns într-un termen rezonabil, care nu poate depăși în nicio situație 30 de zile de la momentul descoperirii. Sancțiunea pentru nerespectare este decăderea din dreptul de a cere orice remediu.

Art. 7

Prin excepție, termenul anterior menționat nu se aplică în caz de dol.

Art. 8

De asemenea, vânzătorul va datora cumpărătorului și daune-interese, sub condiția probării unui prejudiciu semnificativ.

Art. 9

Cumpărătorul are obligația de a comunica defecțiunea înainte de împlinirea termenului de garanție ori, dacă acesta se află în imposibilitate obiectivă, de îndată ce este posibil, sub sancțiunea decăderii din dreptul de garanție.

Art. 10

În eventualitatea în care deteriorările semnificative se datorează culpei cumpărătorului privitoare la utilizarea neconformă a bunului, vânzătorul este exonerat de răspundere.

Art. 11

Termenul de garanție pentru buna utilizare a produselor NOTLEX este de 6 luni de la data expedierii.

Politica de retur

Art. 1

Vânzătorul recunoaște dreptul cumpărătorului de a denunța unilateral contractul de vânzare și de a solicita restituirea prestațiilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), lit. h), din cuprinsul OUG 34/2014 privind protecția consumatorului la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Art. 2

În eventualitatea în care obiectul derivat al contractului de vânzare îl reprezintă un bun personalizat, dispozițiile privitoare la restituire nu sunt aplicabile.

Art. 3

Cumpărătorul are obligația de a respecta procedura de restituire regăsită în anexa care însoțește e-mail-ul de confirmare a comenzii.

Art. 4

Bunul ce formează obiectul derivat al contractului este necesar a fi predat în aceeași stare în care se afla la momentul preluării acestuia de către cumpărător, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita restituirea prestațiilor.

Art. 5

În ceea ce privește înlocuirea bunului cu un alt bun se poate efectua sub condiția valorii economice egale ori superioare a aceluia din urmă. În cazul solicitării înlocuirii unui produs pe temei strict volițional, valoarea obiectului subrogant real este necesar a fi echivalentă ori superioară obiectului subrogat.

Art. 6

Vânzătorul își asumă obligația de restituire a obiectului prestației cumpărătorului în termen de 14 zile de la momentul denunțării contractului de vânzare, sub condiția restituirii prealabile a obiectului prestațiilor vânzătorului de către cumpărător.

Art. 7

Modalitatea de returnare este cea indicată în cuprinsul anexei care însoțește e-mail-ul de confirmare a comenzii.